Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en
Анализ за изминалата седмицата 11.05 - 19.05.2012 г. 21 май 2012

Седмицата бе богата на макроикономически данни - индексът на потребителските цени за април 2012 г. спрямо март 2012 г. е 100.2 %, т.е. месечната инфлация е 0.2 %. Инфлацията от началото на годината (април 2012 г. спрямо декември 2011 г.) е 1.6 %, а годишната инфлация за април 2012 г. спрямо април 2011 г. е 1.7 %. Средногодишната инфлация за периода май 2011 г. - април 2012 г. спрямо периода май 2010 г. - април 2011 г. е 3.2 %.

Weekly bulletin 11.05 - 19.05.2012 21 май 2012

The week was rich of macroeconomic data - the consumer price index for April 2012 to March 2012 was 100.2 %, ie monthly inflation was 0.2 %. Inflation this year (April 2012 to December 2011) is 1.6 % and annual inflation in April 2012 to April 2011 was 1.7 %. Average annual inflation for the period May 2011 - April 2012 to the period May 2010 - April 2011 was 3.2 %. In the first quarter of 2012 GDP grew by 0.5 % compared to same quarter last year and kept its level compared to the fourth quarter of 2011.

Анализ за изминалата седмицата 04.05 - 11.05.2012 г. 14 май 2012

За втора поредна седмица колективните инвестиционни схеми, управлявани от "ОББ Асет Мениджмънт" АД отчитат ръстове, като в лидерската роля този път се оказа секторният ОББ Патримониум Земя, който поскъпна с 2,37 %. Сключените през последната работна седмица сделки имаха за цел достигане до определените целеви тегла за всяка от позициите в портфейла.

Weekly bulletin 04.05 - 11.05.2012 14 май 2012

For a second consecutive week the collective investment schemes managed by the "UBB Asset Management" reported growths, as in the leadership role this time was the sectoral UBB Patrimonium Land, which rose by 2.37 %. Transactions concluded last week have intended to reach the set target weights for each of the positions in the portfolio.

Анализ за изминалата седмицата 27.04 - 04.05.2012 г. 07 май 2012

България е била първа в Европейския съюз по ръст на продажбите на дребно през март, показват данните на Евростат. Според данните на евростатистиката през март спрямо февруари те са нараснали с 3,9 %, докато през февруари паднаха с 3,9 % спрямо януари. След нас се нареждат Полша с месечно повишение на продажбите на дребно от 2,6 %, Австрия – с 1,9 %, и Великобритания – също с 1,9 %. На другия полюс е била Португалия, където е регистриран най-силният месечен спад на продажбите на дребно (-2,2 %). Следват я Естония (-2 %) и Словения (-1,4 %). Регистрирано е забавяне на спада на продажбите на дребно в България на годишна база. През март спрямо март 2011 г. продажбите на дребно в България са намалели с 1,8 %, докато през февруари беше отчетен спад от 6,4 %.

Weekly bulletin 27.04 - 04.05.2012 07 май 2012

Bulgaria was the first in the European Union growth in retail sales in March, according to figures from Eurostat. According to euro-statistics in March compared to February they rose by 3.9 %, while in February fell by 3.9 % from January. After Bulgaria are ranked Poland with monthly increase in retail sales by 2.6 %, Austria - 1.9 % and Britain - also 1.9 %. On the other side was Portugal, where was registered the strongest monthly decline in retail sales (-2.2 %). It is followed by Estonia (-2 %) and Slovenia (-1.4 %). It is registered delay in the fall in retail sales in Bulgaria on annual basis. In March compared to March 2011 retail sales in Bulgaria fell by 1.8 %, while in February was recorded a decline of 6.4 %.