Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 117 17

За територията на България

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

# Маркетингово съобщение 07062022

date

07 юни 2022

СТАРТИРАНЕ

НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ

НА SRI ПОДФОНДОВЕ НА ДФ „ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ“

СЛЕД

„ПЕРИОД НА ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАПИСВАНЕ“

 

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви, че „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ“, Белгия, действащо в Република България чрез „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон“, България, получи разрешение от Комисията за финансов надзор, с решение № 164-ДФ от 08.03.2022г., за организиране и управление на шест нови подфонда на договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, както следва:

Име на подфонда

ISIN code

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен

BG9000006221

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Балансиран

BG9000005223

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Толерантен

BG9000004226

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Балансиран

BG9000003228

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Толерантен

BG9000002220

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Силно Динамичен Толерантен

BG9000001222

„Обединена Българска Банка“ АД, като ексклузивен дистрибутор, проведе процедура по първоначално записване на дялове в посочените по-горе подфондове, в периода от 9:30ч. на 04.04.2022г. до 17.00 ч. на 06.06.2022г. („Период на първоначално записване“).

Поради успешното приключване на Периода на първоначално записване, публичното предлагане, включително приемането на поръчки за записване и обратното изкупуване на дялове в посочените по-горе подфондове, започва да се осъществява по стандартен ред, считано от 13.06.2022г., като първата нетна стойност на активите, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете в подфондовете ще бъде обявена на 14.06.2022г. на интернет страницата на „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон“, България www.ubbam.bg и на интернет страницата на Дистрибутора www.ubb.bg.

Инвеститорите могат да намерят Проспекта на договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, както и Документите с ключова информация за инвеститорите на посочените по-горе подфондовете, на български език безплатно във всички клонове на дистрибутора „Обединена българска банка“ АД в рамките на обичайното им работно време с клиенти, както и на неговия интернет адрес – www.ubb.bg, и на интернет адреса на „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. – КЛОН“ КЧТ – www.ubbam.bg. При поискване, инвеститорите могат да получат хартиено копие на тези документи безплатно във всички клонове на „Обединена българска банка“ АД в рамките на обичайното им работно време с клиенти.

ВАЖНО! Това е маркетингово съобщение и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Стойността на дяловете в подфондовете се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Затова, моля да прегледате Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите на подфонда преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Предлаганите захранващи колективни инвестиционни схеми инвестират постоянно 85 на сто или повече от активите си в дялове на главните колективни инвестиционни схеми. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми, предлагани от ОББ, са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите, в размер на 90% от стойността на всички съхранявани от ОББ финансови инструменти, но не повече от 40 000 лв., като компенсации се изплащат само в случаите, предвидени от закона. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на вашите права като инвеститор, е достъпно на следните хипервръзки, на български език: 11074.pdf (ubbam.bg) и на английски език: 11365.pdf (ubbam.bg). Информираме ви, че „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В.“ Белгия може да вземе решение да прекрати предлагането на тези подфондове на територията на Република България.

Желаем Ви успешни инвестиции!

07.06.2022 г.

Ключова информация за инвеститорите на ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен

Ключова информация за инвеститорите на ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Балансиран

Ключова информация за инвеститорите на ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Толерантен

Ключова информация за инвеститорите на ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Балансиран

Ключова информация за инвеститорите на ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Толерантен

Ключова информация за инвеститорите на ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Силно Динамичен Толерантен

Обратно към Новини