Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

ОББ Платинум България

Считано от 12.11.2021г., ДФ „ОББ Платинум Облигации“ е с ново наименование ДФ „ОББ Платинум България” като фондът се трансформира в захранваща схема на белгийския договорен фонд „Хорайзън Платинум Портфолио“, управляван от „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В.“, Белгия. Подробности за промените в инвестиционната политика са публикувани в Документа с ключова информация за инвеститора и Проспекта на ДФ „ОББ Платинум България“. Повече информация може да получите в Зона на инвеститора или като посетите клон на ОББ АД.

Описание

ДФ „ОББ Платинум България" е захранваща колективна инвестиционна схема по смисъла на чл. 67 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране („ЗДКИСДПКИ“), която инвестира най-малко 85% от активите си в акции от Институционален Ф БГ клас акции (Institutional F share BG class), на главен подфонд Хорайзън Платинум Портфолио (Horizon Platinum Portfolio).

Главният фонд е глобален смесен „балансиран“ фонд като целта му е да генерира възможно най-висока възвръщаемост за своите акционери като инвестира в балансиран портфейл от акции, облигации и парични средства.

Главният подфонд инвестира частично в световна селекция от инвестиции и частично в инвестиции в Централна и Източна Европа. Целевото разпределение на инвестициите на главния подфонд в класове активи е 70% в облигации и/или свързани с облигации инвестиции („компонент на инвестиции в облигации“) и 30% в акции и сходни на акциите инструменти („компонент на дялови инвестиции“). Това разпределение може да варира в съответствие с инвестиционната стратегия на управляващото дружество, в т.ч. да се правят инвестиции в други активи.

Целевото разпределение на компонента на дялови инвестиции е 15% в световна селекция от инвестиции от всеки регион, сектор или сфера и 15% в български акции. Целевото разпределение на компонента на инвестиции в облигации е 20% в световна селекция от дългови инструменти от всеки регион, сектор или сфера и 50% в селекция от дългови инструменти от Централна и Източна Европа. Компонентът на инвестиции в облигации е съставен от облигации и дългови ценни книжа, емитирани от компании и от държавни ценни книжа. Инструментите могат да имат всякакъв падеж.

Фондът е деноминиран в лева.

Минималната сума за записване на дялове във Фонда, освен в случай на сключен договор за систематично инвестиране, е 100 (сто) лева.

Минималният размер на инвестицията при закупуване на дялове във Фонда за поръчките, изпълнявани на базата на сключен договор за СИП, е в размер на 20 (двадесет) лева.

Продуктът е насочен към инвеститори. които имат инвестиционен хоризонт от около 4 години.

NAV per unit към дата: 18.07.2024
15.2943
по-отбранителен по-динамичен

Тип фонд: Балансиран договорен фонд
ISIN код: BG9000009050
Управляващо дружество: KBC Asset Management NV
Банка депозитар: ОББ АД
Дистрибутор: ОББ АД
Старт на публично предлагане: 30.01.2006
Валута: Лева

Свържете се с нас

Пишете ни

Вашата обратна връзка е важна за нас

Пишете ни

Консултация с Експерт

Възползвайте се от опита и знанията на професионален консултант