Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО)

Подходящ за инвеститори, които са толерантни към известна загуба и не са склонни да поемат висок риск. Целевото разпределение е 30% за дела в акции и 70% за дела в облигации.

Описание

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) е глобален смесен „балансиран“ инвестиционен подфонд на договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, който е захранваща колективна инвестиционна схема по смисъла на чл. 67 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране („ЗДКИСДПКИ“). Подфондът е захранващ подфонд и инвестира най-малко 85% от активите си в акции от Институционален Ф БГ клас акции (Institutional F share BG class), деноминирани в евро, на главен подфонд Хорайзън Кей Би Си Дефанзивен Толерантен (Horizon KBC ExpertEase Defensive Tolerant), който е инвестиционно подразделение на Хорайзън Н.В. (Horizon N.V.), инвестиционно дружество от отворен тип, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Белгия, със седалище и адрес на управление: Хавенлаан 2, В-1080, гр. Брюксел, Белгия и управлявано от Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. (KBC Asset Management N.V.). Инвестиционната цел на подфонда е да инвестира най-малко 85% от активите си в главния подфонд и до 15% от активите си в пари и деривати. Инвестиционната цел на главния подфонд е да генерира възможно най-висока възвръщаемост за своите акционери в съответствие с инвестиционната си политика. Това дава отражение в стремежа му към генерирането на капиталови печалби и приходи. За тази цел активите на главния подфонд предимно се инвестират пряко или косвено, чрез свързани финансови инструменти, в облигации.

Главният подфонд инвестира пряко или косвено в различни класове активи, като например акции и/или инвестиции, свързани с акции („компонент от акции“), облигации и/или инвестиции, свързани с облигации („компонент от облигации“), инструменти на паричния пазар, пари и парични еквиваленти и/или алтернативни инвестиции (включително непреки инвестиции в недвижими имоти и финансови инструменти, които са свързани с движението на цените на стоковите пазари). Целевото разпределение на активите на главния подфонд е 30% за компонента от акции и 70% за компонента от облигации. Това разпределение може да бъде значително променено и в тази връзка, главният подфонд може да инвестира значителна част от активите си в класове активи, които не са включени в целевото разпределение (като инструменти на паричния пазар и пари). Компонентът от акции може да възлиза на макс. 45% от активите на главния подфонд. Управляващото дружество на главния подфонд извършва текущ анализ на финансовите и икономическите развития и перспективите за конкретни региони, сектори и теми. Ако условията на финансовите пазари са несигурни, променливи или и двете, част от портфейла може да бъде превърната в инвестиции с по-ниско ниво на риск (като инструменти на паричния пазар и пари).

Мениджърите на главния подфонд обръщат един и половина пъти повече внимание на риска от понижаване, отколкото на потенциала за ръст. Колкото повече внимание се отделя на риска от понижаване, толкова по-голяма е частта от портфейла, която може да бъде инвестирана в активи с по-ниско ниво на риск, като пари и инструменти на паричния пазар, в ситуация на несигурни и/или променливи пазари. Тази част от портфейла може да бъде между 5% и 40% от всички активи. Този лимит е примерен и може да се преразглежда ежегодно въз основа на дългосрочната тенденция на финансовите пазари.

NAV per unit към дата: 18.07.2024
10.1980
по-отбранителен по-динамичен

Тип фонд: Под-фонд на ОББ ЕкспертИйз
ISIN код BG9000005215
Управляващо дружество KBC Asset Management NV
Банка депозитар ОББ АД
Дистрибутор ОББ АД
Старт на публично предлагане: 05.03.2021 г.
Валута: Евро

Свържете се с нас

Пишете ни

Вашата обратна връзка е важна за нас

Пишете ни

Консултация с Експерт

Възползвайте се от опита и знанията на професионален консултант