Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ

Инвестиционната цел на подфонда е да инвестира най-малко 85% от активите си в главния подфонд и до 15% от активите си в пари и деривати. Инвестиционната цел на главния подфонд е да генерира възможно най-висока възвръщаемост за своите акционери в съответствие с инвестиционната си политика.

Описание

Подфондът е глобален смесен „балансиран“ инвестиционен подфонд на договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, който е захранваща колективна инвестиционна схема по смисъла на чл. 67 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране („ЗДКИСДПКИ“). Подфондът е захранващ подфонд и инвестира най-малко 85% от активите си в акции от Институционален Ф БГ клас акции (Institutional F shares BG class), деноминирани в евро, на главен подфонд Хорайзън Кей Би Си Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ (Horizon KBC Defensive Balanced Responsible Investing), който е инвестиционно подразделение на Хорайзън Н.В. (Horizon N.V.), инвестиционно дружество от отворен тип, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Белгия, със седалище и адрес на управление: Хавенлаан 2, В-1080, гр. Брюксел, Белгия и управлявано от Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. (KBC Asset Management N.V.).

Инвестиционната цел на подфонда е да инвестира най-малко 85% от активите си в главния подфонд и до 15% от активите си в пари и деривати. Инвестиционната цел на главния подфонд е да генерира възможно най-висока възвръщаемост за своите акционери в съответствие с инвестиционната си политика. Това дава отражение в стремежа му към генерирането на капиталови печалби и приходи. За тази цел активите на главния подфонд предимно се инвестират пряко или косвено, чрез свързани финансови инструменти, в облигации.

Главният подфонд инвестира пряко или косвено в различни класове активи, като например акции и/или инвестиции, свързани с акции („компонент от акции“), облигации и/или инвестиции, свързани с облигации („компонент от облигации“), инструменти на паричния пазар („ИПП“), пари и парични еквиваленти и/или алтернативни инвестиции (вкл. непреки инвестиции в недвижими имоти и финансови инструменти, които са свързани с движението на цените на стоковите пазари). Целевото разпределение на активите на главния подфонд е 30% за компонента от акции и 70% за компонента от облигации. Това разпределение може да бъде значително променено и в тази връзка, главният подфонд може да инвестира значителна част от активите си в класове активи, които не са включени в целевото разпределение (като ИПП и пари). Компонентът от акции може да възлиза на макс. 45% от активите на главния подфонд.

Мениджърите на главния подфонд обръщат два пъти повече внимание на риска от понижаване, отколкото на потенциала за ръст, поради което частта от портфейла, която може да бъде инвестирана в активи с по-ниско ниво на риск, като пари и ИПП, в ситуация на несигурни и/или променливи пазари, може да бъде между 40% и 80% от всички активи.

NAV per unit към дата: 18.07.2024
10.8536
по-отбранителен по-динамичен

Тип фонд: Под-фонд на ОББ ЕкспертИйз
ISIN код
BG9000005223
Управляващо дружество KBC Asset Management NV
Банка депозитар ОББ АД
Дистрибутор ОББ АД
Старт на публичното предлагане 04.04.2022 г.
Валута: Лева

Свържете се с нас

Пишете ни

Вашата обратна връзка е важна за нас

Пишете ни

Консултация с Експерт

Възползвайте се от опита и знанията на професионален консултант