Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Contact us

Contact us

Phone
0700 117 17

for the territory of Bulgaria

International number
+359 2483 1717

International number

Mail
Send a question

through the contact form

Branches and ATMs

Investor zone

Investor zone


x

Calculators

Съобщение за временно освобождаване от такси за записване при покупка на дялове

date

11 november 2022

#МАРКЕТИНГОВОСЪОБЩЕНИЕ

 

 

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че за периода 14.11.2022г. - 31.03.2023г., е взето решение за временно освобождаване на всички инвеститори от такси за записване при покупка на дялове, като емисионната стойност на един дял ще бъде равна на нетната стойност на активите на един дял, на следните фондове:

ОББ Платинум България

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА)

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА)

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО)

ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА)

ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО)

ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА)

ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО)

ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА)

ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО)

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Балансиран

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Балансиран

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Толерантен

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Толерантен

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Силно Динамичен Толерантен

KBC Eco Fund Water

Optimum Fund Enhanced Intelligence

 

Желаем ви успешни инвестиции!

Освобождаване от отговорност: Тази информация не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционна препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Стойността на дяловете на колективните инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират и да преценят до колко те са подходящи за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение. Инвестицията, която се предлага, се отнася до придобиване на дялове във фонд, а не до активи, в които фондът инвестира. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми, предлагани от ОББ, са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите, в размер на 90% от стойността на всички съхранявани от ОББ финансови инструменти, но не повече от 40 000 лв. Моля, запознайте се с Документа с ключова информация за инвеститора и Проспекта, преди да инвестирате. При поискване, можете да получите хартиено копие на тези документи безплатно във всички клонове на ОББ, в рамките на обичайното им работно време с клиенти. Пълна и най-актуална информация относно предлаганите от ОББ фондове, може да намерите на www.ubb.bg, в секция „Спестявания и инвестиции“, на интернет страницата на „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. – КЛОН“ КЧТ – www.ubbam.bg, както и в клоновете на ОББ, където може да получите и персонализиран инвестиционен съвет. Резюме на вашите права като инвеститор, е достъпно на следните хипервръзки, на български език: 11074.pdf (ubbam.bg) и на английски език: 11365.pdf (ubbam.bg)

Back to News