KBC ExpertEase Dynamic Balanced

KBC ExpertEase Dynamic Balanced - под-фонд на KBC Horizon, се стреми да постигне възможно най-висока възвръщаемост чрез инвестиране на набраните парични средства в съответствие с инвестиционната политика на KBC ExpertEase Dynamic Balanced. С цел да се постигне доходност, вниманието при управлението на инвестициите е насочено двойно повече към намаляване на риска отколкото към потенциала за нарастване на инвестицията. Това означава, че частта от портфейла, която може да бъде превърната в инвестиции с по-ниско ниво на риск (като парични средства) е по- голяма от частта, която би се получила, ако се обръща еднакво внимание, насочено, както към намаляване на риска, така и към потенциала за нарастване на инвестицията. Фондът инвестира пряко или непряко в различни класове активи, като акции и/или инвестиции, свързани с акции („дял в акции“), облигации и/или инвестиции, свързани с облигации („дял в облигации"), инструменти на паричния пазар, парични средства и парични еквиваленти и/или алтернативни инвестиции (включително недвижимо имущество, както и финансови инструменти, свързани с движението на цените на стоковия пазар).

При прилагане на инвестиционната политика на KBC Asset Management NV, се прави анализ на финансовото и икономическото развитие и перспективите за конкретни региони, сектори и сфери. Ако условията на финансовите пазари са несигурни, волатилни или и двете, част от портфейла може също така да бъде превърната в инвестиции с по-ниско ниво на риск (като парични средства). Ако делът в акции се представя по-добре от дела в облигации или обратното, при управлението на инвестициите може да се използва част от портфейла за закупуване на допълнителни активи от класа с най-добри резултати измежду тези два класа и да се продадат активи от класа с най-лоши резултати.

Целевото разпределение на активи е 55% инвестиции в акции и/или инвестиции, свързани с акции („дял в акции“) и 45% инвестиции в облигации и/или инвестиции, свързани с облигации („дял в облигации"). Целевото разпределение може да има отклонения в съответствие с инвестиционната политика на KBC Asset Management NV. Поради това фондът може да инвестира в класове активи, които не са включени в целевото разпределение на активи. Делът в акции може да се увеличи максимум до 70% от активите на фонда. Делът в акции се инвестира в подбор от акции от световен мащаб, независимо от регион, сектор или сфера.

Тип фонд: Под-фонд на белгийски взаимен фонд Horizon
ISIN код BE6290509593
Управляващо дружество KBC Asset Management NV
Банка депозитар KBC Bank NV
Дистрибутор ОББ АД
Старт на публично предлагане: 31.01.2017
Валута: Евро
Такси   
Такса за записване 1.50%
Такса обратно изкупуване до 1 м след записването 5%
Такса обратно изкупуване след 1 месец няма
Годишна дистрибуторска такса 1.113%
Годишна такса за управление 0.477%
Други такси на годишна основа 0.780%

*ВАЖНО! Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства.

С детайлно описание на целите и инвестиционната политика на KBC ExpertEase Dynamic Balanced можете да се запознаете в “Документ с ключова информация за инвеститорите“ на български език. На този линк https://www.kbc.be/retail/en/processes/investments/fund-finder.html?zone=topnav , като въведете ISIN BE6290509593 в поле “Name ISIN” на интересуващия Ви под-фонд, ще можете да видите актуалната нетна стойност на активите към последна дата на публикуване, както и подробна информация на английски език за конкретния фонд.

Информацията, предоставена в настоящия документ, не представлява съвет или препоръка за инвестиране във финансови инструменти и не следва да се тълкува като такава. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят внимателно с характера на финансовите инструменти и да определят инвестиционните си цели и склонността си да поемат рисковете, преди вземане на инвестиционно решение. Допълнителна информация за рисковете може да се получи в клоновете на банката или тук. https://www.ubb.bg/business-clients/business-treasury/business-mifid

 

От линковете по-долу, можете да се запознаете с Годишния и Шестмесечния отчет на английски език.

Годишен отчет

Шестмесечен отчет

 

Котировки за деня 25.02.2021