Акционери

Основен акционер
Акционери в управляващото дружество са "Обединена българска банка", притежаващо 90.86% от капитала и KBC BANK, Белгия, притежаващо 9.14% от капитала. Към момента KBC BANK разполага с 1500 клона, има 38 000 служители и над 10 млн. клиенти в Европа.

Обединена Българска Банка АД
http://www.ubb.bg

Учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор. Клоновата мрежа на ОББ АД наброява над 210 структурни единици в цялата страна.
https://www.ubb.bg/offices

KBC BANK
https://www.kbc.com/

 

Котировки за деня 18.09.2020