ОББ Глобал Фарм Инвест

ОББ Глобал Фарм Инвест
» 26.8198
Нисък Риск Висок

Средствата на ДФ „ОББ Глобал Фарм Инвест” е фонд фокусиран предимно в акции на водещи компании, опериращи в сектора здравеопазване и най-вече във фармацевтичния отрасъл, биотехнологиите и сегмента медицинска апаратура.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 5 години.

Тип фонд: Договорен фонд с фокус в акции
Инвестиционен фокус:

Дялови ценни книжа на компании опериращи в сектора здравеопазване,
основно във фармацевтичния отрасъл, биотехнологиите и сегмента медицинска апаратура

Старт на публично предлагане: 31.05.2010
Минимална инвестиция: 100 лв.
Валута: Български лев (BGN)
Банка депозитар: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Такси на инвеститора
Такса емитиране 2%
     Такса обратно изкупуване      няма
Разход за управление 3.00%

ДФ „ОББ Глобал Фарм Инвест” е подходящ за инвеститори, които, с цел постигане на висока доходност, са склонни да поемат риска от по-честа променливост в цената на един дял, предвид инвестирането във високорискови активи.

Котировки за деня 25.01.2021