ОББ Глобал Фарм Инвест

ОББ Глобал Фарм Инвест
» 23.7419
Нисък Риск Висок

Поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове на ДФ "ОББ Глобал Фарм Инвест" се приемат всеки работен ден в рамките на работното време с клиенти на Банката и Управляващото дружество (виж Точки на продажба).

Минималният размер на инвестицията за придобиване на дялове на ДФ "ОББ Глобал Фарм Инвест" е 100 (сто) лева.

Минималният размер на месечната вноска при сключване на договор за систематично инвестиране в ДФ "ОББ Глобал Фарм Инвест" е 100 (сто) лева.

Подаване на поръчка в клон на ОББ АД

За подаване на поръчка в клон на ОББ АД е необходимо да имате открита разплащателна сметка в Банката.

Подаване на поръчка в офиса на „ОББ Асет Мениджмънт” АД

При подаване на поръчка за покупка на дялове на ДФ „ОББ Глобал Фарм Инвест” в офиса на УД, инвеститорът превежда средствата по събирателната сметка на Фонда в ОББ АД или по сметка на Фонда в Банката-депозитар:

 

Събирателна сметка на ДФ „ОББ ГФИ” в ОББ АД
 
Събирателна сметка на ДФ „ОББ ГФИ” в Банката-депозитар
 
Банка:
ОББ АД
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC:
UBBSBGSF
BPBI BG SF
Бенефициент:
„ОББ Асет Мениджмънт” АД
ДФ "ОББ Глобал Фарм Инвест"
IBAN (BGN)
BG 57 UBBS 8002 109 020 4930

BG 04 BPBI 7942 1016 4699 01

Основание:
записване на дялове от ДФ „ОББ ГФИ”
записване на дялове от ДФ „ОББ ГФИ”

Заб. Инвеститорът следва да предостави банковия документ за превода. При поискване на допълнителни услуги същите се заплащат по Тарифата на „ОББ Асет Мениджмънт” АД

Подаване на поръчка чрез електронното банкиране на ОББ АД (U-FUND)

Необходимо е клиентът да има сключен договор за електронно банкиране с ОББ АД.

Необходимо е клиентът да има сключен договор за подаване на поръчки с ОББ Асет Мениджмънт АД.

Необходимо клиентът да влезе в електронно банкиране с "Активни операции".

Поръчки се подават чрез меню U-FUND/"Регистрация на поръчка".

Ако стойността на поръчката е над 30 000 лв., полето за произход на средствата е задължително.

Ако клиентът има сключен договор за систематично инвестиране, получава достъп само до справочната част в U-FUND.

Вход в U-FUND

Ред и условия за подаване на поръчки »

За повече информация инвеститорите могат да се запознаят с Проспекта на ДФ "ОББ Глобал Фарм Инвест".

Котировки за деня 13.11.2019