ОББ Премиум Акции

ОББ Премиум Акции
» 10.1363
Нисък Риск Висок

Средствата на ДФ “ОББ Премиум Акции” се инвестират предимно в акции, приети за търговия или търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина, които имат висок потенциал за растеж и демонстрират висока волатилност на цените си, променливост към портфейла, увеличават риска и, съответно - възможността за по-висока доходност.

За структуриране и поддържане на диверсифициран инвестиционен портфейл и за предпазване на средствата на инвеститорите от неблагоприятни пазарни тенденции, Управляващото дружество инвестира средствата на ДФ “ОББ Премиум Акции” и в акции, емитирани от чуждестранни емитенти, както и в дългови книжа, издадени от държави, общини и корпоративни български и чуждестранни емитенти.

Книжата с фиксирана доходност и депозитите в структурата на портфейла се използват предимно за диверсификация на риска, както и за реализиране на текуща доходност в моменти на неблагоприятна пазарна ситуация за дяловите книжа (акции на публични дружества и дялове на договорни фондове).

За осигуряване на ликвидност и за постигане на по-висока доходност, Управляващото дружество може да осъществява за сметка на ДФ “ОББ Премиум Акции” срочни сделки при придобиването и продажбата на ценни книжа, както и договори с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки).

За постигане на основните цели на ДФ “ОББ Премиум Акции” и при управлението на риска Управляващото дружество може да прилага подходящи инвестиционни методи за защита на портфейла (hedging) от различните видове риск, при което може да сключва сделки с права, фючърси, форуърди, опции, суапи и други деривативни финансови инструменти.

 

Котировки за деня 25.01.2021