ОББ Глобал Дивидент

ОББ Глобал Дивидент
» 9.8461
Нисък Риск Висок

Поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове на ДФ "ОББ Глобал Дивидент" се приемат всеки работен ден в рамките на работното време с клиенти на Банката (виж Точки на продажба).

Минималният размер на инвестицията за придобиване на дялове на ДФ "ОББ Глобал Дивидент" е 100 (сто) лева.

Минималният размер на месечната вноска при сключване на договор за систематично инвестиране в ДФ "ОББ Глобал Дивидент" е 100 (сто) лева.

Подаване на поръчка в клон на ОББ АД

За подаване на поръчка в клон на ОББ АД е необходимо да имате открита разплащателна сметка в Банката

Подаване на поръчка чрез електронното банкиране на ОББ АД (U-FUND)

Необходимо е клиентът да има сключен договор за електронно банкиране с ОББ АД.

Необходимо е клиентът да има сключен договор за подаване на поръчки с дистрибутора ТБ ОББ АД.

Необходимо клиентът да влезе в електронно банкиране с "Активни операции".

Поръчки се подават чрез меню U-FUND/"Регистрация на поръчка".

Ако стойността на поръчката е над 30 000 лв., полето за произход на средствата е задължително.

Ако клиентът има сключен договор за систематично инвестиране, получава достъп само до справочната част в U-FUND.

Вход в U-FUND

Ред и условия за подаване на поръчки »

За повече информация инвеститорите могат да се запознаят с Проспекта на ДФ "ОББ Глобал Дивидент".

Котировки за деня 25.02.2021