Високорискова група фондове

Високорискова група фондове

Фондове, които приоритетно инвестират във високо рискови активи. 

Високорисковата група фондове инвестира в следните финансови инструменти: Дялови ценни кжижа (Акции) и ликвидни средства.

Котировки за деня 10.06.2021

Високорискови фондове

ОББ Премиум Акции

ОББ Премиум Акции

ОББ Патримониум Земя

ОББ Патримониум Земя

ОББ Глобал Фарм Инвест

ОББ Глобал Фарм Инвест

ОББ Глобал Детски Фонд

ОББ Глобал Детски Фонд

ОББ Глобал Растеж

ОББ Глобал Растеж

ОББ Глобал Дивидент

ОББ Глобал Дивидент