Изисквания

Систематично инвестиране се предлага само за физически лица;

Клиентът или негов пълномощник се е легитимирал пред служителя на ОББ.;

Клиентът има открита сметка в лева в ОББ АД;

Договор за систематично инвестиране се сключва за сделки с дялове на колективни инвестиционни схеми ДФ ,,ОББ Премиум Акции’’, ДФ "ОББ Балансиран Фонд", ДФ ,,ОББ Платинум Облигации’’, ДФ ,,ОББ Патримониум Земя’’, ДФ ,,ОББ Глобал Фарм Инвест’’, ДФ ,,ОББ Глобал Детски фонд’’, ДФ ,,ОББ Глобал Растеж’’ и ДФ ,,ОББ Глобал Дивидент’’.

Котировки за деня 04.08.2021