ОББ Асет Мениджмънт

„Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - клон“ КТЧ е универсален правоприемник на „ОББ Асет Мениджмънт“ EАД и извършва дейност под търговската марка "ОББ Асет Мениджмънт".

Считано от 01.08.2020г. Управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт“ ЕАД се преобразува чрез  вливане в Управляващо дружество "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ" – Белгия, Брюксел, Хавенлаан 2, 1080, вписано в белгийския регистър на юридическите лица с номер 0469.444.267. В резултат на универсалното правоприемство договорните фондове, управлявани до момента от „ОББ Асет Мениджмънт“ ЕАД, а именно ДФ ОББ Балансиран Фонд, ДФ ОББ Премиум Акции, ДФ ОББ Платинум Облигации, ДФ ОББ Патритоминум Земя, ДФ ОББ Глобал Фарм Инвест, ДФ ОББ Платинум Евро Облигации, ДФ ОББ Глобал Дивидент, ДФ ОББ Глобал Растеж и ДФ ОББ Глобал Детски Фонд ще продължат да се управляват без промяна в тяхното наименование от местния клон на чуждестранното управляващо дружество "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - клон" КЧТ, България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район р-н Триадица, бул. Витоша No 89Б, бл. Милениум център, ет. 6, вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 205422541. Сайтът е в процес на обновяване като публикуваните данни за цените за покупка и обратно изкупуване на дяловете ще се актуализират ежедневно както и преди датата на вливането. Дистрибутор на дяловете продължава да бъде банка ОББ АД с клонове в цялата страна.

За нас:

Считано от 01.08.2020г. Управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт“ ЕАД - лицензирано управляващо дружество с решение на Комисията за финансов надзор от 2004 година - се преобразува чрез  вливане в Управляващо дружество "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ" – Белгия, което действа на територията на българия чрез своя клон "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - клон" КТЧ.


"Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - клон" КТЧ ( универсален правоприеник на "ОББ Асет Мениджмънт" EАД) организира и управлява осем колективни инвестиционни схеми в лева и една колективна инвестиционна схема в евро:

 ДФ "ОББ Платинум Облигации" - консервативен договорен фонд;

 ДФ "ОББ Платинум Евро Облигации" - консервативен договорен фонд, деноминиран в евро;

 ДФ "ОББ Балансиран Фонд" - балансиран договорен фонд;

 ДФ "ОББ Премиум Акции" - високодоходен договорен фонд;

 ДФ "ОББ Патримонум Земя" - високодоходен договорен фонд;

 ДФ "ОББ Глобал Фарм Инвест" - високодоходен договорен фонд;

 ДФ "ОББ Глобал Детски Фонд" - високодоходен договорен фонд.

 ДФ "ОББ Глобал Растеж" - високодоходен договорен фонд;

 ДФ "ОББ Глобал Дивидент" - високодоходен договорен фонд;

Фондовете, управлявани от "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - клон" КТЧ ( универсален правоприеник на "ОББ Асет Мениджмънт" EАД), са едни от най-успешните български колективни инвестиционни схеми, които предлагат иновативни и атрактивни възможности за инвеститорите да се възползват от ръста на българските и международните капиталови пазари.

 

Котировки за деня 25.02.2021